KRI

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Interoperacyjność osiąga się przez:

  1. Ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne; lub
  2. Wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych współpracujących systemów; lub
  3. Zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.

Więcej informacji na temat KRI kliknij tutaj.


Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat KRI?

Chcesz sprawdzić czy spełniasz wymagania KRI?

Chcesz zlecić wykonanie audytu zgodności z KRI?

Napisz