Poziomy Interoperacyjności

Podmioty realizujące zadania publiczne stosują rozwiązania z zakresu interoperacyjności na poziomie:

 1. Organizacyjnym

 2. Semantycznym

 3. Technologicznym

Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest przez:

 • informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty;
 • standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.

Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez:

 • stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w Rozporządzeniu;
 • stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności na podstawie przepisów Rozporządzenia;
 • stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.


Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest przez:

 • stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w Rozporządzeniu;
 • stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

Jeżeli chcesz wykonać audyt zgodności z KRI w swojej organizacji/urzędzie napisz: